ANASAYFA
AVUKATLAR
ÇALIŞMA ALANLARI
VEKALETNAME BİLGİLERİ
MESLEKİ ÇALIŞMALAR
EMSAL KARARLAR
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
İLETİŞİM
Dosya Takip
 
ID No
Parola
 
 
 
Bağlantılar
 
Barolar Birliği
İstanbul Barosu
Adalet Bakanlığı
Yargıtay
Danıştay
 
 
 
 
Kamu Adına Kovuşturulan Suçlarda Soruşturmada Şikayetten Vazgeçme Yargılamada Davaya Katılmaya Engel Oluşturmaz

YARGITAY 5.CEZA DAİRESİ
Tarih: 27.1.2011 Esas: 2010/7228 Karar:2011/369

Özet:Sanıklar, nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından yargılanmışlardır. Kamu adına kovuşturulan suçlarda soruşturma sırasında şikayetten vazgeçme yargılamada davaya katılmaya engel olmaz. Ancak kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme halinde artık davaya katılma mümkün değildir. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan hazırlıkta şikayetten vazgeçildiği gerekçesiyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.


5271 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 238


Nitelikli cinsel saldırı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanıklar İskender ve Ahmet'in yapılan yargılanmaları sonunda; sanık Ahmet'in beraetine, sanık İskender'in atılı suçlardan mahkümiyetine dair, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 12.11.2009 gün ve 2007/113 Esas, 2009/127 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık İskender müdafii ve mağdure vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;

Mağdurenin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21.11.2007 günlü alınan beyanında sanık Ahmet'ten şikayetçi olmadığını belirtmesi karşısında, müştekinin bu sanık yönünden davaya katılmaya ve hakkında kurulan hükmü temyize hakkı bulunmadığından mağdure vekilinin adı geçen sanığa yönelik temyiz isteminin CMUK'nun 317. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin sanık İskender hakkında kurulan hükümlerle sınırlı yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Kamu adına kovuşturulan suçlarda hazırlık soruşturması sırasındaki şikayetten vazgeçmenin yargılama aşamasında davaya katılmaya engel teşkil etmeyeceği, şahsi hak istemine engel oluşturacağı ve ancak şikayetten vazgeçmenin kovuşturma evresinde olması halinde artık davaya müdahale edilemeyeceği hususları gözetilmeden, dava açıldıktan sonra alınan beyanında sanıktan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak isteğini bildiren ve suçtan zarar gördüğü anlaşılan müştekinin bu talebinin kabulü yerine, hazırlıkta şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle, nitelikli cinsel saldırı suçundan açılan kamu davasındaki katılmasına karar verildikten sonra 12.11.2009 tarihli celsede katılmasının kaldırılmasına karar verilmesi ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 29.07.2009 günlü ek iddianame ile açılan kamu davasında, müştekinin 21.11.2007 ve 17.12.2007 günlü talimatla alınan beyanlarında sanıktan şikayetçi olduğunu bildirdiği halde CMK'nun 238/2. maddesi gereğince davaya katılmak isteyip istemediği sorulup sonucuna göre 238/3. madde uyarınca olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafii ve mağdure vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27/01/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargı Dünyası Dergisi'nden alınmıştır Yıl: 2011, Sayı: 192, Sayfa: 142 
 
ANASAYFA | AVUKATLAR | ÇALIŞMA ALANLARI | VEKALETNAME BİLGİLERİ | MESLEKİ ÇALIŞMALAR | EMSAL KARARLAR | Medeni Hukuk | Medeni Usul Hukuku | Borçlar Hukuku | İcra ve İflas Hukuku | Ticaret Hukuku | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | İdare Hukuku - İdari Yargılama Usul Hu | Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku | AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ | Makaleler | Kitaplar | İLETİŞİM