ANASAYFA
AVUKATLAR
ÇALIŞMA ALANLARI
VEKALETNAME BİLGİLERİ
MESLEKİ ÇALIŞMALAR
EMSAL KARARLAR
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
İLETİŞİM
Dosya Takip
 
ID No
Parola
 
 
 
Bağlantılar
 
Barolar Birliği
İstanbul Barosu
Adalet Bakanlığı
Yargıtay
Danıştay
 
 
 
 
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmedikçe Alkollü Araç Kullanmak TCK 179.Maddesi Kapsamında Suç Oluşturmaz

YARGITAY 2.CEZA DAİRESİ
Tarih: 16.1.2007 Esas: 2007/36 Karar: 2007/137

Özet: 5237 Sayılı Kanunun 179. maddesine göre, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanılması trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu oluşturur. Anılan suçun oluşabilmesi için kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeye neden olunması gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmedikçe salt alkollü araç kullanan kişi hakkında TCK`nın 179. maddesi uyarınca ceza tayin edilmesi hatalıdır.

2918 sayılı KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU m.48
5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU m.179


Alkollü araç kullanmak suçundan sanık C`nin, 5237 sayılı TCK`nun 179/2, 50/1-a, 52. maddeleri uyarınca 600.-YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, (KONYA-EREĞLİ) Sulh Ceza Mahkemesi`nin 19.09.2005 tarihli ve 2005/502-803 sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı`nca verilen 01.02.2006 gün ve 3107 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay 7. Ceza Dairesi`nin 13.12.2006 gün ve 2006/3978-2006/18898 Esas-Karar sayılı kararıyla daireye gönderilmekle okundu;

Mezkür ihbarnamede;

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK`nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen "emniyetli bir şekilde" ifadesinin kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından bir tehlikeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerektiği, salt alkollü araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden bu madde uyarınca cezalandırılamayacağı, keza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 48. maddesinde alkollü araç kullanma eyleminin düzenlendiği ve dosya kapsamına göre, trafik görevlilerince sanığın sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilerek ceza makbuzu düzenlendiği anlaşılmakla, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK`nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞi DÜŞÜNÜLDÜ:

Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil olmaması karşısında sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak araç kullanma eyleminin ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 48. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu madde gereğince idari işlemlerin yetkili mercii tarafından yapılması gerekecektir.

Dosya kapsamına göre, sanık hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince işlem yapıldığı belirlenmiş olup, sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmadığından beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle (KONYA/EREĞLİ) Sulh Ceza Mahkemesi`nden verilip kesinleşen 19.09.2005 gün ve 502-803 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, sanığın atılı suçtan beraatine ve tayin olunan cezanın çektirilmemesine 16.01.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargı Dünyası Dergisi, Temmuz-2007 SayıNULL'dan alınmıştır. 
 
ANASAYFA | AVUKATLAR | ÇALIŞMA ALANLARI | VEKALETNAME BİLGİLERİ | MESLEKİ ÇALIŞMALAR | EMSAL KARARLAR | Medeni Hukuk | Medeni Usul Hukuku | Borçlar Hukuku | İcra ve İflas Hukuku | Ticaret Hukuku | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | İdare Hukuku - İdari Yargılama Usul Hu | Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku | AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ | Makaleler | Kitaplar | İLETİŞİM